Tehnike

U našem radu služimo se širokom lepezom statističkih i psihometrijskih tehnika. Ispod se nalazi pregled i kratak opis tih tehnika organiziran prema kategorijama. Ukoliko ne nalazite tehniku koja Vas zanima, obratite nam se na info@psihometar.hr s upitom te očekujte odgovor o mogućnosti provedbe analize.

Osnovne statističke tehnike

Deskriptivna statistika

Nudimo usluge računanja aritmetičke sredine, standardne devijacije, varijance, medijana (centralne vrijednosti), poluinterkvartilnog raspršenja te moda (dominantne vrijednosti).

Provjera oblika distribucije

Provjeravamo odstupa li distribucija Vaših podatka od normalne korištenjem Anderson-Darlingovog ili Kolmogorov-Smirnovljevog testa. Opisujemo oblik vaše distribucije korištenjem statističkih parametara (skewness i kurtosis), odnosno, deskriptivno, ovisno o stupnju odstupanja od normalne distribucije (npr. bimodalna distribucija).

Usporedba razlika između grupa ili situacija

Korištenjem t-testa uspoređujemo postoje li statistički značajne razlike između dvije grupe ili dvije situacije (npr. prije i poslije provođenja nekog tretmana). Po potrebi, ukoliko varijance dviju grupa/situacija nisu iste, prilikom provođenja t-testa vršimo Welchevu korekciju. Veličinu efekta kvantificiramo Cohenovim d indeksom.

Ukoliko u podacima postoje više od dvije grupe ili situacije, za ispitivanje razlika koristimo nezavisnu, zavisnu ili mješovitu analizu varijance. Nudimo i usluge analize kovarijance. Veličinu efekta kvantificiramo korištenjem η2 pokazatelja.

Ukoliko podaci ne zadovoljavaju uvjete za parametrijske statističke postupke, primjenjujemo odgovarajući neparametrijski postupak, kao što je Mann-Whitneyjev U test, Wilcoxonov test, Kruskal-Wallisov test i dr. Nudimo i usluge hi-kvadrat testa, uključujući i McNemarov test.

Također, ispitujemo razlike u varijancama grupa korištenjem Levenovog testa homogenosti varijanci.

Korelacije

Računamo sve vrste korelacija, kao što su Pearsonov r, Spearmanov ρ, Cramérov φ ili Kendallov τ. Računamo multiplu korelaciju (R). Ukoliko je moguće, provjeravamo postoji li statistički značajna razlika između dva koeficijenta korelacije.

Napredne statističke tehnike

Regresijska analiza

Provodimo bivarijatnu i multiplu linearnu ili logističku regresijsku analizu na Vašim podacima. Provjeravamo značajnost modela te pojedinih prediktora te kvantificiramo količinu objašnjene varijance. Regresijsku analizu provodimo cjelovito ili stupnjevito.

Nudimo analizu moderacijskih/interakcijskih odnosa korištenjem Johnson-Neymanovih intervala. Provodimo i hijerarhijsku regresijsku analizu. U slučaju dovoljno velikog uzorka, provodimo i križnu validaciju.

Nudmo i usluge provedbe cosinor ritmomterije, koja je u svojoj suštini sinusoidalna regresijska analiza, a može se koristiti za detekciju sezonskih trendova u podacima.

Klaster analiza

Nudimo usluge grupiranja korisnika, proizvoda ili drugih statističkih jedinica korištenjem klaster analize. Određujemo optimalan broj klastera korištenjem 30 indeksa koji sugeriraju najvjerojatniji broj klastera. Koristimo aglomerativne metode klasteriranja ili k-means metodu.

Faktorska analiza

Na Vašim podacima provodimo eksploratornu i konfirmatornu faktorsku analizu. Određujemo optimalan broj faktora korištenjem Kaiser-Guttmanovog ili Jolliffeovog kriterija, paralelnom analizom, Velicerovim MAP-om ili eksporatornom analizom grafa (EGA). Koristimo ortogonalne ili kosokutne rotacije. Izvješćujemo Vas o koeficijentima faktorske saturacije čestica.

Provjeravamo pristajanje modela podacima korištenjem hi-kvadrat testa, CFI-ja, TLI-ja, RMSEA-e i SRMR-a te uspoređujemo konkurentne modele prema pristajanju podacima hi-kvadrat testom, korištenjem informacijskih kriterija ili Vuongovim testom. Ispitujemo mjernu invarijatnost. Računamo pouzdanost instrumenta pod pretpostavkom tau-kongeneričnosti.

Strukturalno modeliranje

Ispitujemo kompleksne odnose između varijabli strukturalnim modeliranjem. Izvješćujemo Vas o veličini i značajnosti svih koeficijenata u modelu.

Provjeravamo pristajanje modela podacima hi-kvadrat testom, CFI-jem, TLI-jem, RMSEA-om i SRMR-om. Uspoređujemo konkurentne modele po pristajanju podacima hi-kvadrat testom, korištenjem informacijskih kriterija ili Vuongovim testom.

Teorija odgovora na zadatke

Primjenjujemo modele teorije odgovora na zadatke: 1-, 2-, 3- ili 4-parametarski logistički model, model stupnjevitih odgovora, generalizirani stupnjeviti rasklapajući model. Izvješćujemo Vas o koeficijentima modela. Provjeravamo pristajanje modela podacima korištenjem G2 ili M2 pokazatelja, uz pripadajuće prateće pokazatelje.

Analiziramo količinu informacije koju nudi instrument (test, upitnik) te razinu sposobnosti oko koje je instrument najinformativniji. Uspoređujemo konkurentne modele usporedbom log-likelihooda ili korištenjem informacijskih kriterija (Akaike informacijski kriterij, Bayesianski informacijski kriterij). Ispitujemo diferencijalno funkcioniranje čestica ili testa.

Sve statističke testove provodimo korištenjem programskog jezika R. U iznimnim situacijama možemo koristiti ostale besplatne programe za analizu podataka.


Izjava o odricanju od odgovornosti: Psihometar, obrt za obradu podataka, vl. Augustin Mutak ne snosi nikakvu odgovornost za nemogućnost provedbe pojedinih analiza zbog prirode podataka, nepodobnosti podataka za neku od statističkih analiza, nedovoljnog broja ispitanika ili varijabli, tehničkih nedostataka u podacima niti zbog grešaka ili nepotpunosti u softverskim paketima koji se koriste za analizu podataka.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača: U skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača, pisani prigovor na usluge Psihometra možete podnijeti na sljedeće načine:

  • Pismenim putem u poslovnim prostorijama Psihometra, Ulica Antuna Mihanovića 42, Zaprešić
  • Slanjem prigovora poštom na adresu Ulica Antuna Mihanovića 42, Zaprešić
  • Slanjem elektroničke pošte na info@psihometar.hr

Odgovor na prigovor slijedi u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Grafički prikazi na ovoj stranici kreirani su korištenjem paketa ggplot2, semPlot i lattice uz dodatno korištenje fukcija iz paketa lavaan, mirt i cluster.